HĽADAŤ REALITY

Povinnosti po kúpe nehnuteľnosti

Konečne to máte za sebou! Vybavovanie hypotéky, hľadanie vysnívaného bývania, rezervačné a kúpnopredajné zmluvy. Okolo kúpy bytu je množstvKo behačiek a ani v momente, keď je byt už konečne váš, sa kolotoč vybavovania nekončí. 

Ak už ste sa stali novým vlastníkom nehnuteľnosti, naša realitná kancelária Vám poradí, čo všetko je potrebné urobiť, keď už bývate vo vlastnom.

1. Zmena trvalého pobytu

Oznamovacie povinnosti pri zmene trvalého pobytu

Zmena trvalého pobytu sa oznamuje priamo na mestskom alebo obecnom úrade.

Treba predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) 
 • originál listu vlastníctva nehnuteľnosti 
 • pri maloletých do 15 rokov treba predložiť aj originál rodného listu

2. Zdravotná poisťovňa 

Zmenu treba nahlásiť do 8 dní, inak hrozí pokuta. Ako doklad je potrebné priložiť potvrdenie o trvalom pobyte alebo žiadosť o vydanie občianskeho preukazu.

3. Sociálna poisťovňa

Ak ste zamestnaní, zmenu hlási zamestnávateľ miestnej príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zamestnávateľa na tlačive Registračný list FO prostredníctvom systému elektronických služieb (SES). Ak ste SZČO, zmenu trvalého pobytu ste povinní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne do 8 dní od zmeny na tlačive Registračný list FO. Dobrovoľne nemocensky poistené osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby a dobrovoľne poistené osoby v nezamestnanosti sú povinné do 8 dní písomne oznámiť zmenu miesta trvalého pobytu.

4. Nový občiansky preukaz

O vydanie nového občianskeho preukazu treba na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru požiadať do 30 dní od zmeny trvalého pobytu. So žiadosťou treba predložiť aj potvrdenie o zmene trvalého pobytu, ktoré vystavila mestská časť, resp. obec.

5. Elektrárne

Západoslovenská energetika

 • potrebné je prihlásiť sa do 3 dní, odkedy sa odhlásil posledný užívateľ
 • prepis najjednoduchšie uskutočníte telefonicky na čísle 0850 111555

Požadujú tieto údaje:

 • identifikačné údaje a adresy predávajúceho a kupujúceho
 • telefónne číslo a e-mail
 • číslo a stav elektromera
 • číslo miesta spotreby, zákaznícke číslo alebo EIC kód predchádzajúceho zákazníka
 • platobné podmienky podla ponuky konkrétneho dodávateľa elektriny

Východoslovenská energetika

.Východoslovenská energetika umožňuje zmenu odberateľa elektrickej energie:

 • osobne v ktoromkoľvek zákazníckom centre
 • poštou na adrese VSE
 • elektronicky na info@vse.sk

Stredoslovenská energetika

Stredoslovenská energetika neumožňuje zmenu odberateľa elektrickej energie telefonicky. Odberateľ vyplní formulár Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na odbernom mieste, dostupný na internetovej stránke SSE. Následne formulár spolu s prílohami (LV alebo kúpna zmluva alebo potvrdený návrh na vklad vlastníckeho práva) zaslať poštou na adresu SSE.

6. RTVS

Každý, kto je odberateľom elektriny v byte alebo v rodinnom dome, je povinný platiť koncesionárske poplatky. Prihlásiť sa môžete aj na stránke RTVS.

7. Plynárne

Prepis odberného miesta plynu na kupujúceho nie je možné vybaviť telefonicky, ale iba osobne - návštevou zákazníckeho centra SPP, alebo vyplnením Žiadosti o zmenu odberateľa na odbernom mieste, ktorú je potrebné zaslať e-mailom na adresu (zakaznickalinka@spp. sk), prípadne ju doručiť poštou alebo faxom.

Potrebujete tieto údaje:

 • identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho
 • kontakt (telefónne číslo, e-mail)
 • zákaznícke číslo, číslo zmluvy o dodávke plynu
 • platobné podmienky podľa ponuky SPP
 • pri pochybnostiach môže SPP vyžiadať doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti (list vlastníctva, zmluva)

 8. Správa/spoločenstvo vlastníkov

 • Povinnosť odhlásiť/prihlásiť sa u správcu bytového domu má kupujúci a predávajúci len pri bytoch.
 • Pôvodný vlastník nehnuteľnosti (predávajúci) má povinnosť odhlásiť sa a nový vlastník nehnuteľnosti (kupujúci) má povinnosť prihlásiť sa u správcu bytového domu, t. j. správcovskej spoločnosti. Túto povinnosť by si mali splniť bezodkladne po nadobudnutí vlastníckeho práva. Správca pri prihlasovaní oznámi kupujúcemu číslo úctu, kam má posielať úhrady za plnenia a príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv, a od predávajúceho získa novú adresu na zaslanie vyúčtovania za posledný rok.

9. Daňové a ohlasovacie povinnosti

Do 30 dní od povolenia vkladu do katastra nehnuteľností je potrebné prihlásiť sa u príslušného správcu dane z nehnuteľnosti (ide o príslušný obecný alebo mestský úrad), kde je potrebné preukázať sa listom vlastníctva a kópiou kúpnej zmluvy.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti.

Viac o dani z nehnuteľnosti sa dočítate v článku Daň z nehnuteľnosti.

Príklad:

Ak ste sa vlastníkom nehnuteľnosti stali 15. 12. 2016, daňové priznanie bolo potrebné podať do 31. 1. 2017. Ak sa však stanete vlastníkom nehnuteľnosti 8. januára 2017, daňové priznanie podáte až 31. 1. 2018. Daňové priznanie sa podáva raz a ak nenastanú žiadne zmeny, príslušný úrad zasiela výmer každoročne, bez potreby podať nové priznanie.

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Naši partneri

+421 917 121 044 Ľubomír Buzgo konateľ

Ing. Tomáš Kapko +421 903 959 069 konateľ